Pracovné právo 2024®

Utorok, 9. apríl 2024, Radisson Blu Carlton Hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, Bratislava 


Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. vystúpi osobne na konferencii na tému "Zhodnotenie doterajšieho vývoja pracovného práva a nové výzvy do budúcnosti" (aj v písomnej forme)           a uverejní v zborníku vyžiadaný referát na tému: "Umelá inteligencia a jej aktuálne a odhadové presahy do Zákonníka práce"Cena: 

280,-- EUR pri registrácii do 29. februára 2024, po tomto termíne 320,-- EUR

Všetky ceny bez DPH. V prípade 3 účastníkov z jednej firmy 5% zľava


Program: 

  • Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. Právnická fakulta, Trnavská univerzita

  • Mgr. Katarína Matulníková vedúca partnerka, WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Bratislava

  • JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D. partner, TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

  • Zuzana Kostiviarová senior manager, Deloitte na Slovensku

  • Zuzana Dlugošová Úrad na ochranu oznamovateľov, predsedníčka

  • JUDr. Andrej Stachovič sudca, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom

  • Dr. Ľubica Dumitrescu vedúca partnerka, daňové a právne poradenstvo, Deloitte na Slovensku

  • Mgr. Michaela Némethová advokátka, Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

  • JUDr. Andrej Poruban, PhD. advokát, poruban advokáti s. r. o. a vysokoškolský pedagóg


09:00 – 10:00 hod.

Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., Trnavská univerzita


Zhodnotenie doterajšieho vývoja pracovného práva a nové výzvy

do budúcnosti

Dynamický vývoj atypických foriem zamestnania.

“Uzatvorený“ systém zmluvných typov (§ 18 ZP) už roky nezodpovedá

potrebám praxe.

Nový model domáckej práce a telepráce.

Rôzne nové formy digitálnych foriem práce, platformová práca, crowdworking

Umelá inteligencia vo svete práce v blízkej budúcnosti zásadným spôsobom

ovplyvní samotnú podstatu pracovnoprávnych vzťahov.


10:00 - 10:45 hod.

Mgr. Katarína Matulníková, advokátka, Allen & Overy Bratislava, s.r.o.


Atypické formy zamestnávania

Zvyšuje sa na Slovensku dopyt po atypických formách zamestnávania?

Aké sú najčastejšie využívané atypicke formy zamestnávania?

4-dňovy pracovný týždeň, skrátené úväzky, zástupy a iné atypy v praxi.


11:15 – 12:00 hod.

JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D., partner, TaylorWessing


Dvojitý monológ pracovného a obchodného práva:

Nekonečná sága nenachádzania rozumného usporiadania zastúpenia

podnikateľa v pracovnoprávnych vzťahoch

Stret medzi Obchodným zákonníkom a Zákonníkom práce v otázke riadenia

a konania vo veciach osobnej zložky podniku – riziká a právna neistota

z “extrémnych” prístupov.

Konanie prokuristu alebo vedúceho organizačnej zložky za zamestnávateľa

z titulu funkcie – kedy je potrebné na tento účel osobitné plnomocenstvo alebo

poverenie? Judikatúra Najvyššieho súdu a Ústavného súdu.

Cesta od možnosti zastúpenia na základe plnomocenstva až po obchodné

vedenie v prípade organizačnej zmeny. Kedy Občiansky zákonník a Obchodný

zákonník dopĺňa Zákonník práce?

Voľba alebo vymenovanie ako požiadavka vykonávania funkcie.


12:00 - 12:30 hod.

Zuzana Kostiviarová, senior manager, Deloitte na Slovensku


Megatrendy a AI v HR

Ako Gen AI pomáha HR oddeleniam a v ktorých procesoch je to najvýraznejšie?

V akej fáze implementácie Gen AI sú naše organizácie a ktoré sú tie najväčšie

výzvy s ktorými sa stretávame?

Ako zabezpečíme využívanie nových nástrojov vo firmách?

Akú rolu má HR v momentálne najpálčivejšej téme - Gen AI?


12:30 - 13:00 hod.

Zuzana Dlugošová, Úrad na ochranu oznamovateľov, predsedníčka


Ochrana whistleblowerov v pracovných vzťahoch – zmena paradigmy

alebo byrokratická povinnosť, benefit či nepríjemnosť?

Interné systémy preverovania oznámení – princípy, ciele a kritériá kvality,

príležitosti a výzvy. Ako to funguje v praxi a čo s tým?

Preventívna a následná ochrana oznamovateľa – postavenie a úlohy

zamestnávateľa a prvé rozhodnutia súdov.

Čo priniesla novela zákona o ochrane oznamovateľov a čo ešte prinesie?


13:45 - 14:45 hod.

JUDr. Andrej Stachovič, sudca, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom


Otázky z pracovného práva a ich riešenia z pohľadu rozhodovacej činnosti NS SR

a krajských súdov za posledný rok

Nevykonanie navrhovaných dôkazov súdom nemá za následok arbitrárnosť konania.

Výpočet výšky náhrady za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti – valorizácia.

Uzavretie zmluvy v omyle v pracovnom práve.

Škoda pri hmotnej zodpovednosti zamestnanca– premlčanie.

Pracovný úraz - psychická trauma na pracovisku, vyvolaná ostrým konfliktom.

Okamžité skončenie pracovného pomeru – ako vymedziť skutok.

Okamžité skončenie pracovného pomeru pod tlakom médií (štátna správa).

Dohoda o práci na dobu určitú v kontexte práva Európskej únie (štátna správa).

Organizačná zmena - prechod z režimu pracovnoprávneho vzťahu pod režim

obchodnoprávnej úpravy (generálny manažér – štatutár spoločnosti).

Porušenie pracovnej disciplíny: nenastúpenie na nariadenú dovolenku, nesprávna

evidencia dochádzky (štátna správa), neabsolvovanie lekárskeho vyšetrenia, šikana

vedúceho zamestnanca voči podriadeným, škoda na notebooku v domácom prostredí.

Ponuková povinnosť zamestnávateľa – miesto výkonu práce (výpoveď pre nadbytočnosť).

Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce po neplatnosti voľby obecným zastupiteľstvom.

Zrušenie štátnozamestnaneckého miesta zákonom.

Uplatnenie si náhrady mzdy na súde po otvorení pojednávania vo veci neplatnosti

skončenia pracovného pomeru.

Náležitosti lekárskeho posudku podľa Zákonníka práce.

Mzda za aktívnu a neaktívnu časť pracovnej pohotovosti.

Dojednanie rôznych mzdových podmienok na rovnakej pracovnej pozícii.

Závislá práca – zmluva o dielo.

Náhrada mzdy – moderácia súdom na základe návrhu zamestnávateľa (náležitosti).

Výpoveď pre nadbytočnosť zamestnanca – ako správne postupovať (zhrnutie doterajšej

judikatúry).

Zistenie choroby z povolania po skončení pracovného pomeru - nárok na odstupné.

Právne vety z pracovného práva prijaté Občianskoprávnym kolégiom NS SR v roku 2023.


14:45 - 15:30 hod.

Dr. Ľubica Dumitrescu, vedúca partnerka, Deloitte na Slovensku


Moderné zamestnávanie a odmeňovanie v spleti daňových a odvodových

predpisov

Čo zamestnanci chcú a čo im zamestnávatelia dokážu splniť, aby boli

v súlade so zákonom.

Ako sa posunula medzinárodná legislatíva v prípade cezhraničného

zamestnávania v roku 2023.

Menej tradičné ale veľmi trendové spôsoby odmeňovania, napr. zamestnanecké

akciové a opciové plány.

Legislatívny update pre HR

Daňové a odvodové predpisy a zmeny v nich.

Prehľad dôležitých metodických pokynov a aplikačnej praxe v dôležitých témach


16:00 - 16:30 hod.

Mgr. Michaela Némethová, advokátka, Allen & Overy Bratislava, s.r.o


Mali by HR manažéri pri pojme ESG spozornieť?

Európsku legislatívu označovanú ako „ESG“ a jej vplyv na pracovné právo a HR

záležitosti spoločností.

Praktické príklady, ako môžu spoločnosti začleniť stratégiu ESG do HR

záležitostí, prehľad tzv. reportovacích povinností a či bude, resp. by mala byť

ESG legislatíva transponovaná do slovenskej pracovnoprávnej legislatívy. 


16:30 - 17:00 hod.

JUDr. Andrej Poruban, PhD., advokát a vysokoškolský pedagóg


Nenápadné paragrafy Zákonníka práce

O ustanoveniach Zákonníka práce, ktoré nie vždy padnú do oka a o ktorých

mlčia komentáre.

O skončení pracovného pomeru a o práve vypočuť druhú stranu.

 

Prednášajúci:


Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.

Právnická fakulta, Trnavská univerzita


Mgr. Katarína Matulníková

vedúca partnerka, WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Bratislava


JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D.

partner, TaylorWessing  e|n|w|c advokáti s.r.o. Bratislava


Zuzana Kostiviarová

senior manager, Deloitte na Slovensku


Zuzana Dlugošová

Úrad na ochranu oznamovateľov, predsedníčka      


JUDr. Andrej Stachovič

sudca, Okresný súd Nové Mesto nad Váhom


Dr. Ľubica Dumitrescu

vedúca partnerka, daňové a právne poradenstvo, Deloitte na Slovensku

 

Mgr. Michaela Némethová

advokátka, Allen & Overy Bratislava, s.r.o


JUDr. Andrej Poruban, PhD.

advokát, poruban advokáti s. r. o. a vysokoškolský pedagógModerátorka konferencie: 


doc. JUDr. Tatiana Máhrová, PhD.

Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava


Pracovné právo 2024®