ENVIRO konferencia 2024 - Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie - 11. ročník

Prinášame Vám 11. ročník úspešnej obľúbenej odbornej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve z oblasti:

 • zákona o odpadoch,

 • posudzovania vplyvov na životné prostredie,

 • vodného zákona a

 • zákona o ovzduší.

Naši odborní lektori z praxe Vás oboznámia s novinkami v aktuálnej legislatíve a so zapracovaním týchto zmien do každodenného pracovného života.

nové povinnosti - súhlasy - registrácia - praktické skúsenosti s aplikovaním do praxe

Konferencia je určená pre majiteľov, konateľov, prevádzkovateľov, investorov, projektantov, vodohospodárov a expertov z oblasti životného prostredia. Rovnako bude prínosná pre starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy.

Ceny sú uvedené bez DPH.

 24.10.2024,  8.30-16.00  ONLINE,  189 EUR

Organizačné pokyny a faktúru vám pošleme pred termínom konania. Ceny sú uvedené bez DPH. S obchodnými podmienkami sa môžete oboznámiť tu.

Harmonogram

8:10

Otvorenie virtuálnej miestnosti - otestovanie pripojenia s účastníkmi online konferencie

8:30

Začiatok online konferencie

8:30 – 10:00

Ing. Anna Gaálová

Vodný zákon - Povoľovací proces vodnej stavby a povinnosti vlastníka vodnej stavby

 • Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách (vlastníctvo VV a VK, prevádzkovo súvisiace VV a VK, účelová finančná rezerva na obnovu VV a VK, pásma ochrany, hygienické pásmo ČOV, vecné bremeno, rozhodnutie obce o uložení povinnosti pripojiť sa na VK).

 • Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách - nové povinnosti pre vlastníkov ČOV do 50 EO - technická revízia stavu a funkčnosti, revízny technik, oznamovanie údajov, odstraňovanie nedostatkov, minimálna účinnosť, limitné hodnoty, zosúladenie povolenia na osobitné užívanie vôd.

 • NV SR č.269/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 

 • Vyhl.č.200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

10:00 – 10:15

BLOK otázok a odpovedí - Ing. Anna Gaálová

10:15 – 10:30

Prestávka

10:30 – 12:15

Ing. Peter Gallovič

Právne predpisy v odpadovom hospodárstve - platný stav a pripravované zmeny

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.

 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v povinnostiach výrobcov a OZV, osobitné výrobky z plastov - rozšírenie povinností výrobcov, nové nariadenie o batériách a odpadových barériách.

 • Osobitné prúdy odpadov – stavebné odpady.

 • Komunálny odpad – zodpovednosti za nakladanie s nimi, triedený zber kuchynského odpadu od občana.

 • Administratívne nástroje – súhlasy, registrácia. 

 • § 103 – Informačný systém odpadového hospodárstva - aktuálny stav.

 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – platné a pripravované novely.

12:15 – 12:30

BLOK otázok a odpovedí - Ing. Peter Gallovič

12:30 – 13:00

Prestávka

13:00 – 14:15

Ing. Milan Luciak

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - nové novely v zákone č. 24/2006 Z. z.

 • Komplexný výklad zákona č. 24/2006 Z. z.,  vrátane posledných noviel za rok 2023 a 2024.

 • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

 • Práca s verejnosťou podľa zákona č. 24/2006 a zákona o správnom poriadku.

 • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní vplyvov projektov podľa zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa).

 • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z. z. a riešenie problémov

 • Podmienky získania odbornej spôsobilosti na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie. 

14:15 – 14:30

BLOK otázok a odpovedí - Ing. Milan Luciak

14:30 – 15:45

Ing. Ľubomír Žiak

Problematika ochrany ovzdušia - nová právna úprava ochrany ovzdušia 

 • Národná rada Slovenskej republiky prijala 27. februára 2023 zákon č. 143/2023 o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Návrh nového zákona o ochrane ovzdušia. Zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2023 a súčasne zrušil platnosť doteraz platného zákona, ako aj 10 vykonávacích predpisov.

 • Hlavným cieľom zákona je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia. Sú prijaté legislatívne nástroje dostatočné na dosiahnutie cielov?

 • Aké sú hlavné rozdiely oproti predchádzajúcej právnej úprave?

 • Ako môžeme hodnotiť jeho účinnosť po roku jeho aplikácie?

 • Národná rada SR tiež 10. mája 2023 prijala zákon č. 190/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2024 a nahradil platný zákon č. 401/1998 Z. z. v znení neskorších prepisov.

 • Aké sú hlavné skúsenosti s jeho uplatňovaním?

15:45 – 16:00

BLOK otázok a odpovedí - Ing. Ľubomír Žiak

16:00

Ukončenie online konferencie


Lektori

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.

Ing. Ľubomír Žiak

Odborník na ochranu ovzdušia, ktorý na Ministerstve životného prostredia SR dlhodobo pôsobil ako hlavný štátny radca na odbore ochrany ovzdušia. V minulosti aktívne zastupoval Slovensko v orgánoch medzinárodných dohovorov, medzi inými na stretnutiach strán Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a jeho Montrealského protokolu o látkach…

Ing. Milan Luciak

Odborník, ktorý dlhé roky pôsobí v oblasti životného prostredia. Ukazuje nový pohľad na životné prostredie z praktického života. Spoluautor zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vyhlášky o odbornej spôsobilosti. Má dlhoročné skúsenosti s prednáškovou a publikačnou činnosťou.

Ing. Anna Gaálová

Odborníčka na vodné hospodárstvo a súvisiacu legislatívu, ktorá na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky dlhodobo pôsobila ako hlavný štátny radca alebo ako riaditeľka odboru štátnej vodnej správy a rybárstva. V minulosti 15 rokov pracovala na okresnom úrade v oblasti životného prostredia v rôznych pracovných pozíciách a 10 rokov…

Komu je konferencia určená:

Konferencia je určená pre majiteľov, konateľov, prevádzkovateľov, investorov, projektantov, vodohospodárov a expertov z oblasti životného prostredia. Rovnako bude prínosná pre starostov, primátorov a ďalších pracovníkov verejnej správy, ktorí sa s uvedenou problematikou stretávajú v rámci dennej agendy. 


ENVIRO konferencia 2024 - Odpady, Voda, EIA, Ovzdušie - 11. ročník